XIPO MEDIA is onderdeel van online marketing bureau Muscle Media. Daarom zie je hieronder de algemene voorwaarden van Muscle Media. Op musclemedia.nl kun je deze algemene voorwaarden terugvinden. De website van Muscle Media is te allen tijde leidend.

Artikel 1: Definities

1.1 Opdrachtgever: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die met Muscle Media een overeenkomst sluit voor de levering van diensten / producten.
1.2 Muscle Media: De opdrachtnemer, gevestigd aan De Corantijn 31-L, 1689 AN Zwaag. KvK: 50895516.

Artikel 2: Toepasselijkheid van de voorwaarden

2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, overeenkomsten en daaruit voortvloeiende verbintenissen, alsmede de uitvoering daarvan, waarbij Muscle Media als Opdrachtnemer optreedt, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen.
2.2 Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze voorwaarden volledig van kracht blijven. Muscle Media en de Opdrachtgever zullen dan in overleg treden om nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige of vernietigde bepaling in acht worden genomen.
2.3 Alleen in het geval van uitdrukkelijke schriftelijke overeenkomst tussen Muscle Media en de Opdrachtgever, zijn afwijkingen van deze algemene voorwaarden geldig.

Artikel 3: Totstandkoming van overeenkomsten

3.1 Een overeenkomst komt tot stand nadat een aanbod van Muscle Media door de Opdrachtgever is aanvaard. De overeenkomst wordt pas definitief na schriftelijke bevestiging door Muscle Media of zodra Muscle Media met instemming van de Opdrachtgever een aanvang maakt met de uitvoering van de overeenkomst.
3.2 Mondelinge afspraken zijn pas bindend nadat deze schriftelijk door Muscle Media zijn bevestigd.
3.3 Aanvullingen of wijzigingen op de algemene voorwaarden of de overeenkomst zijn pas bindend na schriftelijke bevestiging door Muscle Media.

Artikel 4: Aanbiedingen

4.1 Alle aanbiedingen en offertes van Muscle Media zijn vrijblijvend, tenzij ze een termijn voor aanvaarding bevatten. Als een offerte een vrijblijvend aanbod bevat en de Opdrachtgever dit aanbod accepteert, heeft Muscle Media het recht om het aanbod binnen 45 dagen na ontvangst van de aanvaarding in te trekken.
4.2 De prijzen gehanteerd door Muscle Media, evenals de vermelde prijzen in aanbiedingen en offertes, zijn exclusief BTW en bijkomende kosten zoals reiskosten, transportkosten en kosten van ingeschakelde derden.
4.3 Afbeeldingen, beschrijvingen en andere informatie in aanbiedingen en op de website van Muscle Media zijn zo nauwkeurig mogelijk maar gelden slechts ter aanduiding. Hier kunnen geen rechten aan worden ontleend, tenzij anders schriftelijk overeengekomen.
4.4 Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot door Muscle Media verstrekte documenten blijven eigendom van Muscle Media en mogen niet zonder schriftelijke toestemming worden verveelvoudigd of aan derden worden verstrekt.

Artikel 5: Totstandkoming van de overeenkomst

5.1 Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat de Opdrachtgever het aanbod van Muscle Media aanvaardt, waarbij de aanvaarding wordt geacht te zijn gedaan op het moment van ontvangst van de aanvaarding door Muscle Media.
5.2 Indien de Opdrachtgever het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt Muscle Media onverwijld langs dezelfde weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet is bevestigd, kan de Opdrachtgever de overeenkomst ontbinden.
5.3 Muscle Media behoudt zich het recht voor om zonder opgave van redenen bestellingen of opdrachten niet te accepteren of uitsluitend te accepteren onder de voorwaarde dat de verzending geschiedt onder rembours of na vooruitbetaling.

Artikel 6: Prijzen en betalingen

6.1 De vermelde prijzen voor de aangeboden producten en diensten zijn in euro’s, exclusief btw en exclusief mogelijke verzendkosten, eventuele belastingen of andere heffingen, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen.
6.2 Betaling dient te geschieden binnen 14 of 30 dagen na factuurdatum (afhankelijk van wat er op de factuur staat. Betalingstermijn op de factuur is leidend), op een door Muscle Media aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd, tenzij schriftelijk anders door Muscle Media aangegeven.
6.3 Indien de Opdrachtgever in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is de Opdrachtgever van rechtswege in verzuim. De Opdrachtgever is dan een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is, in welk geval de wettelijke rente verschuldigd is. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de Opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.
6.4 In geval van liquidatie, faillissement, beslag, schuldsanering of surseance van betaling van de Opdrachtgever zijn de vorderingen van Muscle Media op de Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.
6.5 Muscle Media heeft het recht de door de Opdrachtgever gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente. Muscle Media kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien de Opdrachtgever een andere volgorde voor de toerekening van de betaling aanwijst. Muscle Media kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente en incassokosten worden voldaan.

Artikel 7: Levering van Diensten

7.1 De levering van diensten geschiedt op de plaats en het tijdstip zoals overeengekomen in de dienstverleningsovereenkomst tussen Muscle Media en de Opdrachtgever.
7.2 De door Muscle Media opgegeven uitvoeringstermijnen zijn indicatief en binden Muscle Media niet. Overschrijding van deze termijnen geeft de Opdrachtgever geen recht op schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst, tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.
7.3 Bij het uitblijven van benodigde informatie, medewerking of goedkeuring van de Opdrachtgever, die noodzakelijk is voor de uitvoering van de diensten, kan Muscle Media de uitvoeringstermijn opschorten. Muscle Media zal de Opdrachtgever tijdig informeren over dergelijke opschorting.
7.4 Het risico van verlies of beschadiging van eventuele materialen, documenten, gegevens en andere zaken die relevant zijn voor de uitvoering van de diensten, gaat op de Opdrachtgever over op het moment van feitelijke levering aan de Opdrachtgever of een door de Opdrachtgever aangewezen derde.
7.5 De Opdrachtgever is verantwoordelijk voor het adequaat en tijdig faciliteren van de benodigde voorzieningen, informatie en medewerking die noodzakelijk zijn voor de correcte uitvoering van de diensten door Muscle Media.

Artikel 8: Online marketing diensten en resultaten

8.1 Muscle Media verbindt zich ertoe om taken, opdrachten en werkzaamheden met de hoogst mogelijke kunde en zorgvuldigheid uit te voeren. Vanwege externe factoren (zoals veranderende algoritmes, concurrentie en tijdsduur van implementaties) kunnen er echter geen garanties worden gemaakt betreffende resultaten, zoals posities in zoekmachines of omzetdoelen.
8.2 Muscle Media is niet verantwoordelijk voor uitblijvende resultaten welke het gevolg zijn van implementaties die door de Opdrachtnemer niet binnen een redelijke tijdsframe, of onvolledig / incompleet worden doorgevoerd. Mocht de afspraak zijn dat bepaalde implementaties door de Opdrachtnemer worden uitgevoerd, dan wordt er verwacht dat adviezen en taken zo snel en correct mogelijk worden geïmplementeerd.

Artikel 9: Geheimhouding

9.1 Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van de overeenkomst van elkaar of uit andere bronnen hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door een van de partijen is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.
9.2 Muscle Media is gerechtigd de informatie die aan haar door de Opdrachtgever is verstrekt, te gebruiken voor interne leerprocessen zonder daarbij vertrouwelijke informatie bekend te maken, voor zover deze niet in strijd zijn met het Nederlands recht. Muscle Media is tevens gerechtigd om bepaalde informatie te delen met derden wanneer deze “derden” samenwerken met Muscle Media ten behoeve van uitvoering van opdrachten en levering van diensten naar de klant. Denk hierbij aan ZZP’ers, webdesigners, online marketing freelancers e.a.
9.3 Muscle Media zal de door de Opdrachtgever verstrekte gegevens zorgvuldig bewaren en beveiligen, conform de geldende wet- en regelgeving op het gebied van gegevensbescherming.
9.4 De geheimhoudingsverplichting geldt niet indien en voor zover verstrekking van de vertrouwelijke informatie aan derden noodzakelijk is op grond van de wet of een rechterlijke uitspraak, dan wel indien Muscle Media hiertoe schriftelijk toestemming heeft verkregen van de Opdrachtgever.
9.5 Bij overtreding van de geheimhoudingsverplichting is de overtredende partij een direct opeisbare boete verschuldigd aan de andere partij, zonder dat daartoe een ingebrekestelling is vereist.

Bij overtreding van dit beding is de initiële uitgangspositie van de boete €5.000,- eenmalig en €1.000 per dag dat de overtreding voortduurt.

Artikel 10: Intellectuele Eigendom

10.1 Alle rechten van intellectuele eigendom op de door Muscle Media verstrekte materialen, producten en resultaten van de dienstverlening berusten uitsluitend bij Muscle Media of diens licentiegevers.
10.2 Opdrachtgever verkrijgt slechts de gebruiksrechten en bevoegdheden die voortvloeien uit de strekking van de overeenkomst of die schriftelijk worden toegekend en voor het overige zal hij de software of andere materialen niet verveelvoudigen, openbaren of exploiteren.
10.3 Het is Opdrachtgever niet toegestaan enige aanduiding betreffende het vertrouwelijke karakter dan wel betreffende auteursrechten, merken, handelsnamen of andere rechten van intellectuele eigendom uit de materialen te verwijderen of te wijzigen.
10.4 Het is Muscle Media toegestaan technische maatregelen te nemen ter bescherming van de materialen. Indien Muscle Media door middel van technische bescherming de materialen heeft beveiligd, is het Opdrachtgever niet toegestaan deze beveiliging te verwijderen of te ontwijken.

Artikel 11: Aansprakelijkheid

11.1 Muscle Media draagt geen verantwoordelijkheid voor schade die de Opdrachtgever ondervindt als gevolg van onjuiste of onvolledige informatie die door de Opdrachtgever is verstrekt.
11.2 Muscle Media is niet aansprakelijk voor afgeleide schade, bedrijfsschade, of indirecte schade voortvloeiend uit nalatigheid, vertraging of gebrekkige uitvoering van de dienstverlening.
11.3 Muscle Media is niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade als gevolg van haar dienstverlening. Er zijn te veel variabele factoren waardoor Muscle Media nooit aansprakelijk kan worden gesteld. Denk hierbij aan marktontwikkelingen, algoritme-updates, technische implementatie en technisch onderhoud van de opdrachtgever aan de betreffende websites, veiligheidsupdates en veiligheidsprotocollen van opdrachtgevers, websites, platformen en dergelijke. Natuurlijk spant Muscle Media zich te allen tijde in met al haar kennis en kunde om werkzaamheden aan afspraak en verwachting te voldoen.
11.4 Indien mogelijk behoudt Muscle Media zich het recht voor om de schade van de Opdrachtgever te herstellen.
11.5 De Opdrachtgever vrijwaart Muscle Media tegen alle aanspraken van derden die direct of indirect verband houden met de uitvoering van de overeenkomst. Specifiek vrijwaart de Opdrachtgever Muscle Media van vorderingen wegens schade die ontstaat door onjuiste of onvolledige informatie, tenzij de Opdrachtgever kan aantonen dat de schade niet toe te schrijven is aan zijn handelen of nalaten, of dat het gevolg is van opzet of grove schuld van Muscle Media.

Artikel 12: Vrijwaring

12.1 Opdrachtgever vrijwaart Muscle Media voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan andere dan aan Muscle Media toerekenbaar is.
12.2 Indien Muscle Media uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is de Opdrachtgever gehouden Muscle Media zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden. Indien de Opdrachtgever in gebreke blijft in het nemen van adequate maatregelen, dan is Muscle Media, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van Muscle Media en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van de Opdrachtgever.

Artikel 13: Duur en beëindiging

13.1 De overeenkomst tussen Muscle Media en Opdrachtgever wordt aangegaan voor een op voorhand besproken vaste periode wat beide partijen zullen honoreren.
13.2 Indien een overeenkomst voor bepaalde tijd is aangegaan, wordt deze na afloop van de bepaalde periode stilzwijgend verlengd voor onbepaalde tijd, tenzij een van de partijen de overeenkomst schriftelijk beëindigt met inachtneming van een opzegtermijn van één maand waarbij de opzegging ingaat bij telling van de eerstvolgende nieuwe maand.
13.3 Elk der partijen kan de overeenkomst schriftelijk beëindigen indien de andere partij in verzuim is in de nakoming van zijn verplichtingen en de nalatige partij ook na schriftelijke ingebrekestelling een redelijke termijn gegeven om alsnog deugdelijk na te komen.
13.4 Opdrachtgever heeft het recht om de overeenkomst met vooraf besproken bepaalde tijd te beëindigen met een opzegtermijn van 3 maanden.
13.5 Muscle Media behoudt het recht om de overeenkomst per direct te beëindigen waarbij de lopende maand wel wordt afgerond.

Artikel 14: Overmacht

14.1 Muscle Media is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de Opdrachtgever indien zij daartoe gehinderd is door overmacht. Onder overmacht wordt in ieder geval verstaan, maar is niet beperkt tot, (i) niet toerekenbare tekortkomingen van ingeschakelde derden, (ii) de situatie waarin Muscle Media haar verplichtingen jegens de Opdrachtgever niet kan nakomen ten gevolge van een niet-toerekenbare tekortkoming, (iii) oorlog, (iv) oorlogsgevaar, (v) burgeroorlog, (vi) terrorisme, (vii) werkstaking, (viii) werkliedenuitsluiting, (ix) molest, (x) brand, (xi) waterschade, (xii) overstroming, (xiii) overheidsmaatregelen, (xiv) defecten aan machinerieën, (xv) storingen in de levering van energie, (xvi) bedrijfsstoornissen, (xvii) vertraging in de aanvoer van materialen, (xviii) uitvoerbeperkingen, (xix) slecht weer en (xx) uitzonderlijke ziekte van personeel.
14.2 In geval van overmacht heeft Muscle Media het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van de overeenkomst op te schorten dan wel de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder dat zij tot enige schadevergoeding gehouden is.

Artikel 15: Toepasselijk recht en geschillenbeslechting

15.1 Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Muscle Media partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.
15.2 De rechter in de vestigingsplaats van Muscle Media is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft. Niettemin heeft Muscle Media het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.

Artikel 16: Wijziging van de algemene voorwaarden

16.1 Muscle Media is gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.
16.2 Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te allen tijde worden doorgevoerd.
16.3 Grote inhoudelijke wijzigingen van de algemene voorwaarden zullen tijdig worden meegedeeld aan de Opdrachtgever, waarbij een redelijke termijn in acht zal worden genomen. Indien de Opdrachtgever een natuurlijk persoon is die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, heeft hij het recht de overeenkomst te ontbinden indien hij de gewijzigde algemene voorwaarden niet wenst te accepteren. De ontbinding dient schriftelijk en binnen veertien dagen na bekendmaking van de wijziging plaats te vinden.
16.4 Indien Muscle Media de gewijzigde algemene voorwaarden ook op andere wijze aan de Opdrachtgever ter hand heeft gesteld, zonder dat expliciet is aangegeven binnen welke termijn de Opdrachtgever deze kan afwijzen, wordt de Opdrachtgever geacht de wijziging te hebben aanvaard, tenzij hij binnen veertien dagen na kennisneming schriftelijk kenbaar maakt de wijziging niet te accepteren.

Artikel 17: Slotbepalingen

17.1 In geval van nietigheid van een of meer bepalingen van deze algemene voorwaarden blijven de overige bepalingen onverminderd van kracht.
17.2 Partijen zullen in overleg treden om nietige bepalingen te vervangen door bepalingen die zoveel mogelijk aansluiten bij het doel en de strekking van de nietige bepalingen.
17.3 Alle geschillen die verband houden met overeenkomsten tussen Muscle Media en de Opdrachtgever, waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, worden beslecht door de bevoegde rechter in de vestigingsplaats van Muscle Media, tenzij dwingende wetsbepalingen zich hiertegen verzetten.